Riadenie prírodných zdrojov • okr. Komárno a okolie

Výkup lesů a lesních pozemků

Výkup lesů a lesních pozemků

Provádíme výkup lesů po celé ČR, na Slovensku vykupujeme lesy pouze v krajích Žilinský a Trenčianský. Jako zpracovatelé dřevní hmoty vykupujeme lesní pozemky. Možnost vykoupit lesy i s polem nebo loukou. Máme zájem o lesy listnaté i jehličnaté, vykupujeme i …

ECO - Management, s.r.o.

ECO - Management, s.r.o.

K hlavním aktivitám společnosti patří příprava a realizace projektů financovaných z evropských a národních zdrojů. Jedná se o komplexní zajištění přípravy projektů financovaných z evropských fondů, včetně projekčních, ekonomických a právních služeb. Dále se …

Povodí Moravy, s.p.

Zajišťujeme správu toku. Sledujeme stav koryt a splavnost. Provozujeme a udržujeme vodní díla, vodohospodářské laboratoře.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

ZAMESTNANCI ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTRUKTÚRA

www.eca.europa.eu/Other%20publications/INFOLEAFL …

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov 6 ČLENOV KOMORA II Štrukturálne politiky, doprava a energetika 6 ČLENOV KOMORA III Vonkajšie opatrenia 5 ČLENOV KOMORA IV Príjmy, výskum a vnútorné politiky a inštitúcie a orgány Európskej únie 6 ČLENOV Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj 3 ČLENOVIA + JEDEN ČLEN ZA KAŽDÚ ...

Financovanie SPP | Informačné listy o Európskej únii | Európsky parlament

www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/106/f …

Vo viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 sa stanovil celkový rozpočet pre okruh Ochrana a riadenie prírodných zdrojov (vrátane SPP) na 373,17 miliardy EUR v cenách z roku 2011, teda na 38,9 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov pre EÚ-28. Viacročný finančný rámec týkajúci sa poľnohospodárstva na roky ...

uniba.sk

uniba.sk/fileadmin/ruk/veda/docprof/FM_UK/2019_G …

integrovaných politík na riadenie prírodných zdrojov. Kapitola poukazuje na potenciál hybridného modelu, vd'aka ktorému vyspelé komunitné a samo-organizované spravovanie podporuje dlhodobú zmenu správania a prístupu k ochrane biodiverzity a manažmentu prírodných zdrojov.

Eurofondy podporili podniky, zamestnanosť miliónov ľudí a výrobu čistej ...

slovakia.representation.ec.europa.eu/news/eurofo …

udržateľné riadenie prírodných zdrojov, malé podniky, inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, zamestnanosť, lepšie vzdelávanie a odborná príprava, posilňovanie inštitucionálnej kapacity verejnej správy, mestský rozvoj a územná spolupráca (Interreg). Podrobnosti.

Prehľad faktov o Programe rozvoja vidieka na Slovensku na obdobie rokov ...

agriculture.ec.europa.eu/document/download/79a6a …

riadenie prírodných zdrojov a podporujú sa poľnohospodárske postupy šetrné ku klíme – na približne 20 % obrábanej poľnohospodárskej pôdy je zabezpečená ochrana biodiverzity, pôdy a/alebo vodných zdrojov. Cieľom RDP je takisto podpora celého vidieckeho

environmentálna politika - Eionet Portal

www.eionet.europa.eu/gemet/sk/theme/11

environmentálny priestor. environmentálny rozvoj (vývoj) environmentálny ukazovateľ. Európska environmentálna informačná a pozorovateľská sieť. európska prírodná rezervácia. flexibilný prístup k ochrane životného prostredia. fyzikálne meranie znečistenia. globálny aspekt. hodnotenie environmentálnych rizík.

Európsky parlament na Agrokomplexe | Spravodajstvo a aktivity ...

www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/spravodajstvo …

• 95,5 miliardy EUR pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorý zahŕňa financovanie vidieckych oblastí, opatrenia v oblasti klímy a riadenie prírodných zdrojov. Keďže pandémia Covid-19 zasiahla aj farmárov, EÚ zaviedla osobitné opatrenia na podporu ich a príjmov a pomoc odvetviu poľnohospodárstva.

13 Vplyv turizmu na životné prostredie – životné prostredie Choďte!

sk.environmentgo.com/vplyv-turizmu-na-%C5%BEivot …

1. Poskytuje cudziu menu na riadenie prírodných zdrojov. و hospodárenie s prírodnými zdrojmi vo všeobecnosti výrazne pomáha cestovný ruch. Môže mať formu ochrany prírodných oblastí alebo dokonca druhov. Keďže turisti vyhľadávajú outdoorové dobrodružstvá, v súčasnosti vytvárame množstvo prírodných parkov a rezervácií.

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/LSU

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov (vrátane výdavkov súvisiacich s trhom a priamych platieb) 3. ... ktorý vymedzuje maximálne hranice zdrojov, ktoré členské štáty môžu dať Únii k dispozícii, sa zavádza ročný strop pre platobné rozpočtové prostriedky. Toto je celkový strop, ktorý sa už ďalej nedelí na okruhy.

SK 2018 Č. 10 - European Court of Auditors

www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_ …

výroba potravín, udržateľné riadenie prírodných zdrojov a opatrenia v oblasti klímy a vyvážený územný rozvoj), pričom v prvom z nich sa konkrétne spomínajú príjmy z poľnohospodárskej činnosti. 8. Naďalej sa uplatňoval systém priamych platieb oddelených od produkcie, ktorý bol zavedený

doc. Ing. Jaroslav Bednárik, PhD. - Fakulta masmediálnej komunikácie

fmk.sk/profil/jaroslav-bednarik

vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8105-778-6, S. 128-141. AFD 016 Zelené inovácie ako súčasť marketingovej stratégie podniku / Alchus, Jakub - Bednárik, Jaroslav = Green innovation as part of marketing strategy, 2014.

Preklad 'management zdrojů přírodních' – Slovník slovenčina-Čeština ...

sk.glosbe.com/cs/sk/management%20zdroj%C5%AF%20p …

manažment prírodných zdrojov je preklad "management zdrojů přírodních“ do slovenčina. Ukážka preloženej vety: ↔ . management zdrojů přírodních

management zdrojů přírodních in Slovak - Glosbe Dictionary

glosbe.com/cs/sk/management%20zdroj%C5%AF%20p%C5 …

Check 'management zdrojů přírodních' translations into Slovak. Look through examples of management zdrojů přírodních translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ in Slovak - Glosbe Dictionary

glosbe.com/cs/sk/%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D%20A%20%C3 …

Translation of "ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ" into Slovak . priestorový manažment a plánovanie is the translation of "ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ" into Slovak. Sample translated sentence: územní plánování a řízení přírodních zdrojů ↔ Priestorové plánovanie a riadenie prírodných zdrojov

Základní koloběh in Slovak - Czech-Slovak Dictionary | Glosbe

glosbe.com/cs/sk/Z%C3%A1kladn%C3%AD%20kolob%C4%9Bh

Check 'Základní koloběh' translations into Slovak. Look through examples of Základní koloběh translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar.

hospodaření s přírodním zdrojem in Slovak - Glosbe Dictionary

glosbe.com/cs/sk/hospoda%C5%99en%C3%AD%20s%20p%C …

manažment prírodných zdrojov is the translation of "hospodaření s přírodním zdrojem" into Slovak. Sample translated sentence: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, ↔ trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, hospodaření s přírodním zdrojem

Překlad 'hospodaření s přírodním zdrojem' – Slovník slovenštině-Češtino ...

cs.glosbe.com/cs/sk/hospoda%C5%99en%C3%AD%20s%20 …

manažment prírodných zdrojov je překlad "hospodaření s přírodním zdrojem“ do slovenština. Ukázka přeložené věty: udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, ↔ trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, hospodaření s přírodním zdrojem

hospodaření s přírodními zdroji in Slovak - Glosbe Dictionary

glosbe.com/cs/sk/hospoda%C5%99en%C3%AD%20s%20p%C …

Translation of "hospodaření s přírodními zdroji" into Slovak . manažment prírodných zdrojov is the translation of "hospodaření s přírodními zdroji" into Slovak. Sample translated sentence: vzhledem k tomu, že strategie udržitelného rozvoje EU poskytuje rámec pro odpovědné a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji ↔ keďže stratégia EÚ pre trvalo udržateľný ...

Překlad 'management zdrojů přírodních' – Slovník slovenštině-Češtino ...

cs.glosbe.com/cs/sk/management%20zdroj%C5%AF%20p …

Komise provede přezkum a aktualizaci strategie pro začlenění environmentálního rozměru z roku # a zvýší její komplexnost s přihlédnutím k aktuálnímu politickému vývoji, např. nové rozvojové politice, strategii udržitelného rozvoje a tématickému programu pro životní prostředí a udržitelnou správu přírodních zdrojů

Financovanie SPP - European Parliament

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_tec …

a riadenie prírodných zdrojov (vrátane SPP) na 373,17 miliardy EUR v cenách z roku 2011, teda na 38,9 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov pre EÚ-28. Viacročný finančný rámec týkajúci sa poľnohospodárstva na roky 2014 – 2020 bol v roku 2015 pozmenený, a to následkom presunov medzi dvoma piliermi SPP, o ktorých ...