Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny • okr. Komárno a okolie

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo zajišťuje informace o dotacích, grantech, projektech EU a účelové podpoře. Nabízí pracovní místa a poskytuje informace o volném pohybu v EU.

ÚPSVaR > Riaditeľka úradu Komárno > Riaditeľka úradu ... - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/kn/urad-psvr/riaditelka-uradu-k …

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyKomárno > Úrad práce ...

www.upsvr.gov.sk/kn.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo

www.mpsv.cz/ministerstvo

Vedení ministerstva. Úřední deska MPSV. Nabídka služebních a pracovních míst služebních úřadů resortu. Média a veřejnost. Právní předpisy. Dotace a veřejné zakázky. Věda a výzkum v rámci resortu MPSV. Projekty EU. Důležité odkazy (specializované registry)

Průvodce - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

Domovská stránka portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) České republiky, kde můžete najít zajímavé informace a důležité formuláře a aplikace. ... Ministerstvo práce a sociálních věcí včera vyplatilo dětským skupinám zálohu státního příspěvku pro druhou třetinu letošního roku. Rozhodnutí o ...

Kontakty na Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-ministerstvo-prac …

Kontakty na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zelené a modré karty, pracovní povolení. Veškeré informace týkající se práce cizinců v ČR, včetně informací o Zelených a Modrých kartách a pracovním povolení, naleznete na webu MPSV. vytisknout e-mailem Twitter Facebook.

Kontakty - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/kontakty

Veřejnost. Konkrétní dotazy můžete zasílat na adresu posta@mpsv.cz, kam můžete směrovat i připomínky týkající se obsahu internetových stránek.; Adresa elektronické podatelny je posta@mpsv.cz.; Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím můžete zasílat elektronicky na adresu posta@mpsv.cz.; Technické problémy s internetovým portálem MPSV ...

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce_a_ …

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.Tento kompetenční zákon (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje ...

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/s …

Rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa môže žiadať o pomoc pri výkone svojich práv a povinností. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - orgány ...

Elektronické služby, formuláre a žiadosti - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/formulare-ziadosti

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny; Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Sociálna ekonomika, sociálne podniky; Rodina a sociálna pomoc ... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska č. 4,6,8 816 43 Bratislava. Potvrdenia a informácie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno (4 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-prace-socialnyc …

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno. Pridať hodnotenie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie informačno-sprostredkovateľských služieb, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, služieb občanom, zamestnávateľom. www.upsvar.sk Župná 15 , 945 01 Komárno Kontakty.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno | Centrálny register zmlúv

crz.gov.sk/960629-sk/urad-prace-socialnych-veci- …

Zuzana Kucsorová. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno. 17. Máj 2023. DODATOK č. 1 k Dohode č. 23/14/054/122 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na aktivácie u zamestnávateľa. 23/14/054/122 dodatok č.1. 0,00 €.

Ministerstvo - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zodpovedá za podporu zamestnanosti, sociálnu starostlivosť a fungovanie dôchodkového systému. Je dôležitým orgánom štátnej správy v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a koordinácie rodinnej politiky. Rezort je najväčším poskytovateľom sociálnych a poradenských ...

Poskytovanie dotácií - MPSVR SR - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovan …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

VÝRONÁ SPRÁVA O INNOSTI ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY KOMÁRNO

www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/urady/KN/Vyrocna_spr …

Postavenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno (ďalej len úrad) upravuje zákon č. 453/2003 Z.z., teda Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny ... uvedeného zákona Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce ...

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny - MPSVR SR - Slovensko

www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odiden …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozširuje okruh pomoci a pripravuje podporu pre rodiny, ktoré odišli pred existujúcim vojnovým konfliktom z Ukrajiny. Podrobné informácie k postupu na trhu práce pre zamestnávateľov a cudzincov nájdete tu v slovenčine a ukrajinčine . Portál voľných pracovných miest

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

www.employment.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, tzv. ostrá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR. Určená je pre žiadateľov, ktorí sa zapojili do 1. kola tejto výzvy a predložili svoje projektové zámery.

453/2003 Z.z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v o... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/453

89/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 198/2020 Z. z.

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY - Slovensko

www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerst …

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (1) Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „minister") riadi ministerstvo a zodpovedá za jeho činnosť. (2) Minister a) priamo riadi 1. štátneho tajomníka, 2. generálneho tajomníka služobného úradu, 3.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C3%A1ce,_s …

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého vymenúva prezident na návrh predsedu vlády. ... Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

www.facebook.com/mpsvrsr

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Bratislava, Slovakia. 39,723 likes · 569 talking about this · 630 were here. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -...