Pobytové sociálne služby • okr. Komárno a okolie

ppSeniors a. s.

Súkromné zariadenie penziónového typu. Ubytovacie a stravovacie služby pre seniorov, sociálna starostlivosť.

Penzión Jeseň

Ubytovanie v penzióne s ošetrovateľskou službou, rehabilitačný program. Domov pre seniorov, služby denného stacionára. Lekárska starostlivosť, služby maséra a rehabilitačné cvičenia, pranie, žehlenie.

OÁZA SV. FILIPA

Sociálne, vzdelávacie a rekreačné zariadenie KCNS v Lúčkach pri Kremnici poskytuje oddych a pokoj v prírode.

Pobytové služby - Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz/pobytove-sluzby

Takové možnosti se nabízí např. v rámci pečovatelské služby (§ 40 cit. Zákona), kdy do domácnosti člověka dochází pečovatel/ka, aby mu pomohli s péčí o vlastní osobu, při hygieně nebo se zajištěním stravy a chodu domácnosti. Obdobně lze využít také osobní asistenci (§ 39 cit. Zákona). Všechny sociální ...

Sociální služby – Komárno, Kroměříž | ekatalog.cz

www.ekatalog.cz/o/zdravi/socialni-sluzby/komarno …

Sociální služby – Komárno okres Kroměříž. Sociální služba je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby ...

www.mpsv.cz/-/mpsv-pripravilo-bezpecnostni-opatr …

Semafor pro pobytové sociální služby. SEMAFOR má pomoci poskytovatelům pobytových sociálních služeb zorientovat se v rychle se měnící situaci. Tohoto opatření by měly ke své činnosti využívat také orgány ochrany veřejného zdraví. Díky SEMAFORU mohou jak poskytovatelé, tak i klienti dopředu vědět, jak postupovat v ...

Transformace pobytové sociální služby - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/999 …

Transformace pobytové sociální služby Příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu Martina Schofferová, DiS. Katedra Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Hana ížková Studijní program: B7508, Sociální práce Studijní obor: Pastoraþní a sociální práce Praha 2018

Veřejný opatrovník nesmí přenášet své povinnosti na poskytovatele ...

www.ochrance.cz/aktualne/verejny-opatrovnik-nesm …

V minulosti se stávaly opatrovníky také pobytové sociální služby nebo jejich ředitelé, od r. 2014 to zakazuje občanský zákoník (§ 63 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Opatrovník je ustanoven k podpoře člověka při právním jednání, včetně hospodaření s majetkem.

Vybrané ukazatele životního stylu uživatelů pobytové sociální služby

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15963/un …

poskytované služby je pak stanovována individuální míra podpory, tak aby uživatelé sociálních služeb zůstali rovnocennými členy společnosti a nestali se postupně závislí na poskytovaných sociálních službách. Právě u rezidenčních pobytových služeb jsou tyto principy a cíle dosahovány nejobtížněji.

Vnitřní pravidla poskytování pobytové sociální služby Domova seniorů ...

www.dssec.cz/res/file/vnitrni%20pravidla%20DS.pdf

pobytové sociální služby Domova seniorů Seč, s.r.o. Domov seniorů Seč, s.r.o. poskytuje, ve smyslu zákona číslo 108/2006 Sb.; o sociálních službách a v souladu s rozhodnutím o registraci KrÚ 62750 2015/OSV EO, z 2. 10. 2015, pobytovou a sociální službu.

Transformace pobytové sociální služby - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/999 …

Transformace pobytové sociální služby Příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu Martina Schofferová, DiS. Katedra Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Hana ížková Studijní program: B7508, Sociální práce Studijní obor: Pastoraþní a sociální práce Praha 2018

Sociálne služby a pomoc - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_ …

Sociálne služby a pomoc Elena Kopcová, Lenka Senčáková, Barbora Holubová, Zuzana Fabianová, Iveta Mišová ... SPODaSK, ako sú detské domovy (v súčasnosti pobytové Centrá pre deti a rodiny), krízové strediská, resocializačné strediská, náhradná rodinná starostlivosť, sanácia rodín (v rôznych fázach dysfunkcií, ...

Ambulantní a pobytové sociální služby - Mapy.cz

sk.mapy.cz

Poskytujeme ambulantní a pobytové sociální služby mentálně postiženým. Ambulantní a pobytové sociální služby - APOSS LIBEREC příspěvková organizace (Sociálne služby) • Mapy.cz - v slovenčine

Problematika umísťování osob do pobytové sociální služby „Dům na půl cesty“

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/43102/ku …

alizací služby, s úkoly uživatele, popisuje individuální plánování. Praktická þást diplomové práce je tvoena kazuistiky nkolika uživatel domu na pl cesty . Data pro tvorbu kazuistik byla sbírána za pomoci tí technik sbru dat, a to analýzou doku-ment, narativním interview a zúastnným pozorováním.

pobytové sociálne služby Archivy » Sociální práce

socialniprace.cz/article-tags/pobytove-socialne- …

pobytové sociálne služby Lekcia z pandémie COVID-19: skúsenosti a očakávania poskytovateľov pobytových sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti 2023-03-31

Pobytové odlehčovací služby | Cesta domů

www.cestadomu.cz/odlehcovaci-sluzby/pobytove

Chcete-li podat žádost o pobytové odlehčovací služby, volejte přímo na lůžkové oddělení. telefon: 227 023 215. linka je obsluhovaná: pondělí–pátek: 9–17 hodin. Zde získáte podrobné informace o našich službách a formulář žádosti o pobytovou odlehčovací službu.

Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/586 …

Šestá kapitola představuje pobytové sociální služby v oblasti Valašskomeziříčska. Přibližuje sociální zařízení Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Podlesí. Poukazuje na služby poskytované Diakonií Českobratrské církve evangelické – hospicem Citadelou. V závěru je zmíněna již zaniklá služba domov

Bratislava | Pobytové služby

bratislava.sk/sk/pobytove-sluzby

Pobytové služby. Hlavné mesto SR je zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ... Domov poskytuje sociálne služby podľa § 35 zákona č. 448/ ...

Pravidla pro přijímání klientů do pobytové služby sociální péče

www.domovvm.cz/file.php

přijímání klientů do pobytové služby sociální péče krajských příspěvkových organizací, která po pilotním odzkoušení během přechodného období budou mít následně závaznou podobu: I. Přijímání a evidence žádostí (1) Každý poskytovatel sociální služby musí mít dle kritéria 3a) standardů kvality ...

Pravidla pro přijímání klientů do pobytové služby sociální péče

www.domovmitrov.cz/file.php

(2) Poskytovatel má pro potřeby přijímání klientů do pobytové služby k dispozici vzory dokumentů Žádost o poskytování pobytové sociální služby a přílohu k žádosti o poskytování pobytové sociální služby – Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytování pobytové sociální služby.

CSOP10 > Naše služby > Pobytové služby

www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby.aspx

Odlehčovací služby. Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je klientům ...

Denní a pobytové sociální služby (Sociálne služby) • Mapy.cz

sk.mapy.cz

Denní a pobytové sociální služby. Sociálne služby. Hradecká 2905, 47006 Česká Lípa, Česko. Trasa ...

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby Domově pro seniory

www.dssp.cz/file.php

Smlouvu o poskytnutí pobytové sociální služby v Domově pro seniory podle § 49 citovaného zákona. (dále jen Smlouva) I. PŘEDMĚT SMLOUVY 1) Předmětem této Smlouvy je poskytnutí pobytové sociální služby s cílem zajistit Klientovi pravidelnou nutnou pomoc a podporu, kterou potřebuje vzhledem ke své snížené soběstačnosti.