Zaobchádzanie s odpadmi • okr. Komárno a okolie

CSA - SERVIS, s.r.o.

CSA - SERVIS, s.r.o.

Čistenie domových a bytových odpadov, kanalizácie a strešných zvodov (rotačné a tlakové), TV monitoring a trasovanie kanalizácie, lokalizácia porúch, oprava a výmena kanalizácie. Vykonávame krtkovanie: odpadového potrubia – kanalizácie, dažďových …

62 kmŠamorín, Vodárenská 1889/32A

OTVORENÉ (nonstop)

LUX-PTZ SK, s.r.o.

LUX-PTZ SK, s.r.o.

Naše firma poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství včetně poradenství. Naší činností je nákup, prodej a servis lisovací techniky na zpracování obalových a odpadových materiálů. Jsme výhradní prodejce strojů a zařízení vyráběných firmou …

BIO-ENZYM

BIO-ENZYM

Čištění a údržba odpadního potrubí v budovách s PÍSEMNOU ZÁRUKOU. DOPRAVA PO CELÉ ČR A SR ZDARMA!!! Distribuce výrobků a služeb pro zvyšování hygienické úrovně sociálních zařízení v budovách, kuchyních, atd. (odstraňovače zápachu, sušiče rukou, čistící …

BIDELNICA s.r.o.

Vykonávame kompletné zemné, výkopové a búracie práce v Nitre a po celom Slovensku. Zabezpečujeme likvidáciu stavebného odpadu a recykláciu. Realizujeme prevoz a autodopravu stavebného odpadu a mechanizmov, dovoz stavebných materiálov, pieskov, kameňa a …

LB plast

Pôsobíme ako špecialista v oblasti manažmentu a recyklácie plastového odpadu. Sústreďujeme sa primárne na recykláciu PVC, HD-PE, LD-PE, PP a ďalších plastových materiálov.

5603 kmNová Baňa

ČISTÝ ODPAD - KRTKOVANIE

Okamžitý zásah. Rýchlosť a dobrá cena sú pre nás prioritou. Naša firma je na trhu už dlhé roky, počas ktorých sme získali rozsiahle skúsenosti a rozslúskli aj tie najtvrdšie oriešky pri čistení odpadu. Ponúkame profesionalitu a serióznosť za prijateľné …

QTS Slovakia, spol. s r.o.

Likvidácia odpadu. Podnikanie v oblasti priemyselného odmasťovania. Výroba a predaj odmasťovacích prípravkov, zariadení.

Všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s ... - Komarno

komarno.sk/wp-content/uploads/2022/04/Popis-cele …

mesta Komárno v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

VZN mesta Komárno č - Komarno

komarno.sk/content/file/vzn/2002/2002-02.pdf

VZN mesta Komárno č. 2/2002 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (VZN o odpadoch) ... zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov (§ 2 ods. 2 zákona o odpadoch)

Komárno – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%A1rno

Komárno (maďarsky Komárom nebo také Révkomárom na odlišení od města se stejným názvem v Maďarsku, německy Komorn) je město na Slovensku, na jihu země, u maďarské hranice, v Nitranském kraji. Slovenská národní řeka Váh zde ústí do Dunaje. Žije zde zhruba 34 000 obyvatel.

Odpadové hospodárstvo – Komarno

komarno.sk/odpadove-hospodarstvo

Ján Sólymos. Telefonický kontakt : +421 35 2851 362. Sadza poplatku drobného stavebného odpadu je stanovená v platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Komárno o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno. Jeho výške je 0,025 eur/kg, ktorý je potrebný uhradiť priamo na zbernom ...

Vyra ovanie jadrovo energetických zariadení a zaobchádzanie s RAO a VJP ...

inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Pub …

Technológie pre úpravu a spracovanie RAO Bohunické spracovateľské centrum (BSC RAO): cementácia, spaľovanie, vysokotlaké lisovanie a koncentrácia kvapalných RAO 2 Bitumenačné linky: fixácia koncentrátov do bitumenovej matrice v 200 l sude Vitrifikačná linka – fixácia chrompiku (médium používané na dochladzovanie paliva JE A-1) do sklenej matrice

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/odpady-zaobchadzanie-s-odp …

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi. Ťaháky-referáty / Prírodné vedy / Biológia. ... Nakladanie s odpadmi „Podľa zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov sa za nakladanie s odpadmi považuje zber odpadov, ich preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania. ...

Recyklácia a nakladanie s odpadmi - Your Europe

europa.eu/youreurope/business/product-requiremen …

Recyklácia a nakladanie s odpadmi. Vyrábate, distribuujete alebo predávate v EÚ elektrické a elektronické zariadenia (EEZ)? V takom prípade z toho vyplývajú pre vás určité povinnosti aj po tom, ako spotrebitelia dané zariadenie prestanú používať a stane sa odpadom (odpad z elektrických a elektronických zariadení – OEEZ).

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi - Ťaháky-referáty.sk

mreferaty.aktuality.sk/Odpady--zaobchadzanie-s-o …

Odpady- zaobchádzanie s odpadmi „Starostlivosť o zlepšenie životného prostredia je jedným z kľúčových problémov ľudstva. Ide o snahu nájsť harmóniu medzi človekom a okolitým prostredím. Nie vždy sa tento stav podarí dosiahnuť. Človek, aj keď naďalej zostal súčasťou prírody, si buduje vlastný životný priestor ...

"Odborná spôsobilosť na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými ...

knowww.eu/nodes/5ebba1e72f9b175f2635651c

2) alebo konopy, na spracovanie makovej slamy, spracovanie konopy okrem odrôd uvedených v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov,1fa) výskum, výučbu, expertíznu činnosť, prepravu a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok sa preukazuje osvedčením podľa odseku 4.

"Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a ...

knowww.eu/nodes/5ebba1e72f9b170fdd35652e

"Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami" (§ 8, Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch) Zobraziť pojem v strome Domain: 14 Popis ... 4. na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na nakladanie s odpadmi ...

Radiačná bezpečnosť, ochrana životného prostredia a zaobchádzanie s RAO ...

www-old.vuje.sk/sk/nase-sluzby/radiacna-bezpecno …

Radiačná bezpečnosť. VUJE vyvíja a aplikuje metódy osobnej dozimetrie pracovníkov JE a metódy hodnotenia radiačnej situácie v priestoroch JE. Vyvíja metódy a monitoruje úniky z primárneho do sekundárneho okruhu cez netesnosti parogenerátorov. Selektívne monitoruje vzácne plyny a uhlíka C-14 vo výpustiach z JE.

Ekologické zaobchádzanie s odpadom v priemysle

www.mevako.sk/blog/ekologicke-zaobchadzanie-s-od …

Ekologické zaobchádzanie s odpadom v priemysle. 24.08.2018. Odpad, ako vedľajší produkt ľudskej činnosti, bol prítomný v životoch ľudí od vzniku prvých ľudských spoločenstiev. V súčasnej dobe majú odpady však inú povahu a charakter ako tie v minulosti. ... Je nesmierne dôležité, aby každé jedno zaobchádzanie s odpadmi ...

79/2015 Z.z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplne... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20 …

Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom (1) ... Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. ...

Nakladanie s odpadmi - HGM

www.hgm.sk/odpady.html

HGM - Žilina s.r.o - hydrogeológia, environmentálna geológia, odpadové hospodárstvo. (1) Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. (2) Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu ...

Ako je to s odpadmi v zdravotníckych zariadeniach

www.odpady-portal.sk/Dokument/105014/ako-je-to-s …

Rezort zdravotníctva upravuje nakladanie s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti Vyhláškou MZ SR č. č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v ktorej sa ustanovuje jednak, že odpad sa z pracoviska zariadenia zbiera denne a oddelene.. Biologicky kontaminovaný odpad sa skladuje vo vyhradenom ...

Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a ...

www.lewik.org/term/2972/ziadost-o-vydanie-povole …

(1) Žiadosť o vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (ďalej len "povolenie") podáva žiadateľ ministerstvu. (2) Žiadosť o vydanie povolenia musí obsahovať údaj o. a) mene a priezvisku, mieste trvalého pobytu, rodnom čísle, štátnom občianstve a obchodnom mene, ak je žiadateľom fyzická osoba,

Politika riadenia - Kia Slovakia s.r.o.

www.kia.sk/en/about-us/management-policy

V závode sa používajú najmodernejšie technológie a postupy. Vo všetkých výrobných prevádzkach je zavedený systém riadenia odpadov a zabezpečené správne triedenie a zaobchádzanie s odpadmi. V lakovni sa používajú väčšinou vodou riediteľné farby s nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC).